-Globos centro naujienos


2019-12-16   dalyvauta Klaipėdos apskrities tarpžinybiniame susitikime, kuris įvyko BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centre. Išklausytos įstaigų vadovų, VTAT specialistų  mintys, rekomendacijos.  Projekto "Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra" vadovė Rugilė Ladauskienė pasidalijo įžvalgomis dėl vykstančių pokyčių vykdomos reformos srityje, vaiko ir šeimos poreikių vertinimo, darbo metodų taikymo, referavo susitikimo dalyvių atliktas praktinės veiklos užduotis."

violeta zymanciene

03-30, pr 15:14 (prieš 19 valandų)Žr.

Suvestinė redakcija nuo 2020-03-19

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 111-3574, i. k. 1001010ISTA00IX-110

 

Nauja redakcija nuo 2017-01-01:

Nr. XII-2501, 2016-06-28, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20641

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO
ĮSTATYMAS

 

2000 m. gruodžio 21 d. Nr. IX-110

Vilnius

Puslapis "-Globos centro naujienos" atnaujintas 2020-03-31